پـروژه های اخـیر

مامــوریـت

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﺗﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزی ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ  در زمینه  صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و دیگر بخش های انرژی کشور ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺒﺪﻟﻬﺎی ﺣﺮارﺗﯽ، ﮐﻮﻟﺮﻫﺎی ﻫﻮاﯾﯽ، راﮐﺘﻮرﻫﺎ، ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﮐﻮرهﻫﺎ، ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎی ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، قطعات و ماشین های صنعتی، پمپ ها، فن ها و گیربکس ها ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی داﻧﺶ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی روز، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮآﻣﺪ و مشارکت شرکت های معتبر بین المللی ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ارتقاء سطح ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.


چــشـــم انـــداز

شرکت فاتح صنعت به سازمانی سرآمد و ثابت قدم در عمل به الزامات استانداردهای بین المللی با بکار گیری تکنولوژی و دانش روز دنیا در طراحی ، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات ثابت، دوار صنعتی و پکیج های فرآیندی در قالب پروژه های EPC کشور و با قابلیت صادرات با رعایت تعهدات ایمنی، زیست محیطی و تمرکز بر ایجاد منافع پایدار جهت تمامی ذینفعان خود شناخته شود تا این مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان موجب انتخاب این شرکت به عنوان پیمانکار اجرایی برتر گردد.