پـروژه های اخـیر

مامــوریـت

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﺗﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺻﻨﺎﯾﻊ نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و دیگر بخش های انرژی کشور از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي، در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ، ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز و مشارکت شرکت های معتبر بین المللی و ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ارتقاء سطح ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

چــشـــم انـــداز

بزرگترین و به روز ترین ارائه کننده ی خدمات طراحی مهندسی ، ساخت و نصب تجهیزات ثابت و دوار در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاهی، فولاد، معادن و پکیج های فرآیندی در قالب پروژه های EPC در ایران، منطقه خاورمیانه، کشورهای همسایه و مستقل مشترک‌المنافع (C.I.S)