تاریخچه

شرکت فاتح صنعت کیمیا اعتبار و حُسن شهرت خود را مرهون و مدیون اعتماد کارفرمایان و تلاش بی وقفه پرسنل دلسوز خود در ارائه­ خدمات اختصاصی، حرفه ای و موثر بوده است. ماموریت ما از آغاز فعالیت، همراهی در تهیه و تامین تجهیزاتی با کیفیت بالا و در کلاس جهانی بوده است، از ابتدای فعالیت  تا به امروز با توجه به شرایط ویژه کشور و تلاش در جهت خودکفایی در صنایع مختلف بالاخص صنایع نفت و گاز بر آن شدیم تا با ترسیم چشم انداز بلند مدت و گسترش فعالیت های ساخت  و  مهندسی  در جهت کاهش وابستگی­ها و بومی سازی صنعت ملی نفت و گاز کشور و صرفه جویی ارزی و اقتصادی نقشی ماندگار و برازنده را ایفا کنیم. مروری بر تاریخچه­ مجموعه فاتح صنعت کیمیا در این سالها گواهی بر این مدعاست.

فاتح صنعت در یک نگاه

شرکت فاتح صنعت کیمیا به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تجهیزات ثابت در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و … با تکیه بر پیشینه­ی ممتاز و نزدیک به نیم قرن تجربه در زمینه­ی طراحی و ساخت تجهیزات ثابت، در فضایی به وسعت 150،000 مترمربع با ایجاد ظرفیتی بالغ بر 30،000 تن تجهیزات ثابت صنعتی در سال ، به عنوان شرکتی پیشرو همواره کوشیده است تا ضمن بر آورده کردن نیازهای مشتری در بالاترین سطح کیفیت و منطبق بر کدها و استانداردهای جهانی در راستای اعتلای صنعت کشور نقشی در خور و شایسته را ایفا کند.

با توجه به جایگاه ویژه منطقه و کشورمان در صنایع نفت و گاز و در راستای تحقق اهداف و دورنمای ترسیم شده ، این شرکت همواره در زمینه­ ی طراحی و ساخت تجهیزات ثابت در تلاش بوده تا با بهره جویی از سیستم مدیریتی نوین و با تکیه بر توانمندی­های تکنولوژیکی و اتکا بر تجربه و دانش فنی پرسنل خود، گامی موثر در جهت خوداتکایی داخلی و کاهش وابستگی صنایع کشور بردارد.

مامــوریـت

ﺷﺮﮐﺖ ﻓﺎﺗﺢ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﻮﻣﯽ ﺳﺎزي ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﮐﺸﻮر از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺶ ﻓﻨﯽ، ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ، ﺳﺎﺧﺖ و ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺛﺎﺑﺖ و دوار ﺻﻨﻌﺘﯽ  در زمینه  صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، پالایشگاهی و دیگر بخش های انرژی کشور ﻧﻈﯿﺮ اﻧﻮاع ﻣﺒﺪﻟﻬﺎي ﺣﺮارﺗﯽ، ﮐﻮﻟﺮﻫﺎي ﻫﻮاﯾﯽ، راﮐﺘﻮرﻫﺎ،ﻣﺨﺎزن ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر، ﮐﻮرهﻫﺎ، ﺑﻮﯾﻠﺮﻫﺎ و ﻣﺸﻌﻠﻬﺎي ﭘﺎﻻﯾﺸﮕﺎﻫﯽ، قطعات و ماشین های صنعتی، پمپ ها، فن ها و گیربکس ها ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي داﻧﺶ،ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي روز، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺮآﻣﺪ و مشارکت شرکت های معتبر بین المللی ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ارتقاء سطح ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﺗﺎﻣﯿﻦ ﭘﺎﯾﺪار، ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ، اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮات، ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ﺧﻠﻖ ارزش اﻓﺰوده ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻣﯽ ذﯾﻨﻔﻌﺎن ﺧﻮد در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.

چــشـــم انـــداز

شرکت فاتح صنعت به سازمانی سرآمد و ثابت قدم در عمل به الزامات استانداردهای بین المللی با بکار گیری تکنولوژی و دانش روز دنیا در طراحی ، مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات ثابت، دوار صنعتی و پکیج های فرآیندی در قالب پروژه های EPC کشور و با قابلیت صادرات با رعایت تعهدات ایمنی، زیست محیطی و تمرکز بر ایجاد منافع پایدار جهت تمامی ذینفعان خود شناخته شود تا این مزیت رقابتی از دیدگاه مشتریان موجب انتخاب این شرکت به عنوان پیمانکار اجرایی برتر گردد.

اهــداف فـاتـح صنـعــــت

 • توسعه ﭘﺎﯾﺪار ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ داﻧﺶ
 • ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز و اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن و ذﯾﻨﻔﻌﺎن
 • ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار و ﺳﺒﺪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ به کارگیری دانش، سرمایه انسانی سرآمد و ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺗﺠﻬﯿﺰات High-Tech
 • ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮي و اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﻧﯿﺎز ﻣﺸﺘﺮي
 • تضمین و توسعه زنجیره تامین پایدار
 • اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد آوري ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﻓﺮوش و ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي سربار
 • اﯾﺠﺎد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﯿﺰه، ﺑﻬﺮه ور و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮاي اﺷﺘﻐﺎل ﭘﺮﺳﻨﻞ

ارزشـــهای سازمــانی

 • مشتری مداری و احترام و تکریم
 • تعهد و مسئولیت پذیری با تمرکز بر خودکنترلی
 • ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﻫﻤﮑﺎری، ﻣﺸﺎرﮐﺖ وﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ
 • بهبود مستمر با تمرکز بر خلاقیت و نوآوری
 • اعتماد و صداقت نسبت به کلیه ذینفعان سازمان

رویدادهای اخیر

پروژه ها