تاور
برج های فرایندی بطور گسترده در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی به کار برده می شوند که عمده ترین وظیفه برج ها جداسازی ترکیبات مختلف موجود در سیال ورودی به برج و با استفاده از روش های مختلف قابل تفکیک می باشند، بر اساس روش جداسازی برج ها با عناوین زیر دسته بندی می شوند:
Fractionation Tower / Column Stripping Tower / Column Absorption Tower / Column Extraction Tower / Column Adsorption Tower / Column
همچنین تاورها براساس نوع اینترنال ها که وظیفه جداسازی را به عهده دارند به دودسته زیر تقسیم می شوند:
Tray  Column Packed Column

تاورها براساس ظرفیت عملکردی آنها ابعاد مختلفی از قطر کمتر از یک متر و ارتفاع چند متر، تا ابعاد بسیار بزرگی شامل قطر بیش از 8 متر و ارتفاع چند ده متر را دارا می باشند. به دلیل سایز بسیار عظیم برخی از این تاورها، طراحی مکانیکی دقیق و اصولی براساس استانداردهای معتبر تایید شده همچون ASME SEC.VIII DIV.1, 2 و درنظر گرفتن پارامترهای عملکردی تاورها از جمله فشار، دما و شرایط خلاء احتمالی و همچنین لحاظ نمودن پارامترهای محیطی از جمله باد و زلزله بسیار مهم و حیاتی می باشد. به واسطه تجربه سال ها حضور فعال شرکت فاتح صنعت کیمیا در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور و طراحی و ساخت و نصب بیش از 100 دستگاه برج با ابعاد مختلف، کلیه الزامات مورد نیاز طراحی و ساخت در بخش های مهندسی و تولید این شرکت نهادینه گردیده است. استاندارد طراحی:

     ASME SEC.VIII DIV.1

     ASME SEC.VIII DIV.2

     API 660

     ASME SEC.V

     ASME SECII Part. A&D

     ANSIB16.5/ B16.47

     ASTM

     NACE 0103

     NACE 0175

     TEMA

     BS N10204

متریال های کار شده:

Duplex & Super Duplex

Stainless Steel 304, 316, 321, …

Low Temp. Alloy Steel

High Temp. Alloy Steel

Carbon Steel

پروژه های مرتبط