مبدل­های حرارتی دو لوله­ای معمولی شامل یک یا چند لوله است که با اتصالات مناسب به صورت هم مرکز، در داخل لوله ای دیگر با قطر بزرگتر قرار می­گیرد تا جریان را از مقطعی به مقطع دیگر هدایت کند. این نوع مبدل­ها با آرایش­های گوناگون سری و موازی به منظور تامین افت فشار مجاز و متوسط اختلاف دمای مورد نظر طراحی می­شوند، استفاده از این نوع مبدلها زمانی که به سطوح کوچک انتقال حرارت نیاز است متداول می­باشد. همچنین بدلیل پیکربندی مبدل­های لوله­ای و قطر کوچک لوله­ها برای حالتی که هر دو سیال و یا یکی از آنها در فشار زیاد کار می کنند بسیار مناسب است. از دیگر مزایای این نوع مبدل­ها مزایای مکانیکی و تعمیراتی آنها می­باشد که باعث استفاده از این نوع مبدل در شرایط تحت رسوب شده است و U  شکل بودن باندل­ها ضمن آسان تر کردن فرآیند تعمیرات نیاز به استفاده از اتصالات انبساطی Expansion joint)) را نیز مرتفع می کند.

پروژه های مرتبط