در راستای فرهنگ سازی ، ایمن سازی  و ایجاد آرامش خاطر در برابر تهدیدات ناشی از بیماری کرونا  در زندگی و محیط کار، مرحله دوم واکسیناسیون تمامی پرسنل شرکت فاتح صنعت امروز ، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه در محل کارخانه انجام گردید .

در راستای فرهنگ سازی ، ایمن سازی و ایجاد آرامش خاطر در برابر تهدیدات ناشی از بیماری کرونا در زندگی و محیط کار، مرحله دوم واکسیناسیون تمامی پرسنل شرکت فاتح صنعت امروز ، پنجشنبه ۲۲ مهر ماه در محل کارخانه انجام گردید .