خبر فایر برای سایت

آغاز نصب كوره هاي ٨٠٠١ و ٨٠٠٣ واحد پارآزايلين پتروشيمي بوعلي سينا براي اولين بار توسط پرسنل متخصص فاتح صنعت