نصب پلاک درختان نارنج خیابان های منتهی به شرکت فاتح صنعت

به رسم قدردانی از پرسنل با سابقه ، حدود 210 عدد از درخــتــان نــارنـــج کاشته شـده توســط شرکت فاتح صنعت و در خیابان مجموعه با نام و تاریخ ورود افراد به مجموعه پلاک گذاری گردید.