نصب پلاک درختان نارنج خیابان های منتهی به شرکت فاتح صنعت

به رسم قدردانی از پرسنل با سابقه ، حدود 210 عدد از درخــتــان نــارنـــج کاشته شـده توســط شرکت فاتح صنعت و در خیابان مجموعه با نام و تاریخ ورود افراد به مجموعه پلاک گذاری گردید.

در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید