اخبار سایت پارت چهارم تاور

عمليات ليفت و نصب پارت 4 تاور 8001 بطول 22 متر و در ارتفاع 48 متری با موفقيت انجام شد