پایان نصب آخرین قطعه از تاور ۸۰۰۱  بزرگترین و مرتفع ترین برج پتروشیمی کشور در ارتفاع ۱۰۰ متری  توسط متخصصین شرکت فاتح صنعت
پایان نصب آخرین قطعه از تاور ۸۰۰۱  بزرگترین و مرتفع ترین برج پتروشیمی کشور در ارتفاع ۱۰۰ متری  توسط متخصصین شرکت فاتح صنعت
در email به اشتراک بگذارید
در linkedin به اشتراک بگذارید
در whatsapp به اشتراک بگذارید
در telegram به اشتراک بگذارید
در twitter به اشتراک بگذارید