پایان نصب آخرین قطعه از تاور ۸۰۰۱  بزرگترین و مرتفع ترین برج پتروشیمی کشور در ارتفاع ۱۰۰ متری  توسط متخصصین شرکت فاتح صنعت
پایان نصب آخرین قطعه از تاور ۸۰۰۱  بزرگترین و مرتفع ترین برج پتروشیمی کشور در ارتفاع ۱۰۰ متری  توسط متخصصین شرکت فاتح صنعت