اتمام مرحله نصب بدنه بخش رادیانت کوره H-8001 پروژه طراحی و ساخت واحد پارازیلین پتروشیمی بو علی سینا به ارتفاع 19 ،طول 16 و عرض 10 متر و به وزن 150 تن

اتمام مرحله نصب بدنه بخش رادیانت کوره H-8001 پروژه طراحی و ساخت واحد پارازیلین پتروشیمی بو علی سینا به ارتفاع 19 ،طول 16 و عرض 10 متر و به وزن 150 تن